Obec Olešnice v Orlických horách
Olešnicev Orlických horách

Důležité informace

Řád ohlašovny požárů

1. Při požáru, povodni či jiné mimořádné události zjistěte zejména:

 1. o jaký typ události se jedná
 2. kde k události došlo (místní název, čp, jméno,popř. místo kde bude čekat spojka)
 3. co je ohroženo - lidé, zvířata, majetek
 4. jméno a kontakt na osobu, která událost nahlásila

2. Proveďte vyhlášení poplachu místní JSDH:

 1. prostřednictvím Hasičského záchranného sboru na tel.č. 150
 2. prostřednictvím ohlašovny požáru na tel. č. 494 660 124
 3. osobně spuštěním sirény na budově hasičské zbrojnice

3. Oznamte mimořádnou událost na operační středisko Hasičského záchranného sboru:

 1. na tel. č. 150
 2. na tel. č. 494 539 061 HZS Rychnov nad Kněžnou
 3. na tel. č. 494 623 595 HZS Dobruška

4. Pravidla vyhlašování požárního poplachu v obci:

 1. sirénou na budově hasičské zbrojnice, popř. sirénou na budově pošty 
 2. telefonicky jednotlivým členům JSDH
 3. osobně jednotlivým členům JSDH

5. Seznam sil a prostředků JPO vyčleněných na I. stupeň požárního poplachu:

 1. jednotka Sboru dobrovolných hasičů Olešnice v O.h.
 2. jednotka Hasičského záchranného sboru Dobruška
 3. jednotka Sboru dobrovolných hasičů Bohdašín

6. Seznam důležitých telefonních čísel:

 • Hasičský záchranný sbor Rychnov nad Kněžnou - 494 539 061
 • Hasičský záchranný sbor Dobruška - 494 623 595
 • Operační a informační středisko IZS - 112
 • Tísňová linka HASIČI - 150
 • Tísňová linka Zdravotní záchranné služby - 155
 • Tísňová linka POLICIE ČR - 158
 • Nemocnice Opočno - 494 667 101
 • POLICIE Dobruška - 494 623 291
 • POLICIE Olešnice v Orlických horách - 494 660 158
 • Energetika Dobruška - 494 622 066
 • Energetika – hlášení poruch - 125 55

Požární řád obce Olešnice v O.h.

Obec Olešnice v Orlických horách
Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2003, kterou se vydává
Požární řád obce Olešnice v O.h.

Zastupitelstvo obce Olešnice v O.h. se usneslo vydat podle § 84 odst. 2 písm. i) a § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. o) str.12, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 15, str. 150 Nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Požární řád obce Olešnice v Orlických horách a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. 
 

Čl.1
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

Zabezpečováním požární ochrany (dále jen PO) v obci je pověřena Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (§ 69, odst.1 písm.b, str.17, zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), která má vymezeny tyto činnosti: 
a) provádí požární zásah
b) provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
c) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu na operační středisko hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou (telefonicky nebo radiostanicí)
d) plní úkoly na úseku civilní ochrany a obrany obyvatel 
 

Čl.2
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech ve všech objektech a na venkovním prostranství v katastru obce Olešnice v Orlických horách

I. Při činnostech v objektech:
a) se stanovuje zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a na místech, kde je nebezpečí vzniku požáru; ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena,
b) je vlastník objektu nebo provozovatel povinen rozmístit a umístit v objektu hasící přístroje v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech dle vyhlášky č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
c) při činnosti s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.) jsou osoby povinny brát zřetel i na úpravu hořlavých látek (např. scénických staveb, dekorací, textilií, stavebních úprav objektu, skladovaného materiálu, vybavení objektu apod.), a provést opatření vedoucí ke snížení hořlavosti nacházejících se látek a opatření k zabránění vzniku požáru,
d) při činnostech, jejichž součástí má být provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika (např. elektrozařízení, plynové spotřebiče apod.) jsou osoby konající tuto činnost povinny zajistit dodržování požadavků zvláštních právních předpisů a návodů k použití dodávaných výrobcem,
e) plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík a acetylén) je v objektech zakázáno.
f) podmínky dodržování bezpečnosti v budovách jejichž majitelem je obec jsou určeny v požárních řádech těchto zařízení,

II. Při činnostech na venkovním prostranství:
1. Obec stanovuje dle § 50 odst. 1 písm. h zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší podmínky ke spalování suchých rostlinných látek na volném prostranství: 
a) v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedené paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami - § 3 odstavec 5, zák. č. 86 /2002 Sb ., o ochraně ovzduší.
b) na volných prostranstvích, včetně pozemků v majetku fyzických i právnických osob, lze suché rostlinné materiály (seno, klestí, listí) spalovat za těchto podmínek:
- pouze ve dne
- při bezvětří
- mimo inverzní období
a to tak, aby vzniklý kouř neobtěžoval ostatní občany. 2. Ohňostroje při společenských akcích smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění a pořadatel zajistí přítomnost požární hlídky.
3. Při činnostech, jejichž součástí má být provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika ( např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem) jsou osoby konající tuto činnost povinny zajistit dodržování požadavků zvláštních právních předpisů.
4. Plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík a acetylen) je zakázáno.
5. Mohou být umístěny atrakce (např. pouťové), prodejní místa nebo stánky, nabízení služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu. 
6. Zábavní pyrotechnika se povoluje používat v noci z 31.12 na 1.1. každého roku. V ostatních případech se povoluje používat tak, aby se nenarušoval veřejný pořádek. Pro používání pyrotechniky platí zvláštní právní předpisy. Z hlediska požární ochrany se musí uživatel pyrotechniky chovat tak, aby nedošlo k narušení požární bezpečnosti.

Čl.3
Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

1. Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, které vyhlásí příslušný orgán ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, odpovídají všechny fyzické osoby nacházející se na území obce Olešnice v Orlických horách, jakož i všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které na území obce Olešnice v Orlických horách vyvíjejí svou činnost.
2. K zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se stanovuje:
a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření; ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena,
b) zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena,
c) zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty, vyjma vozidel vlastníků lesů, kteří zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů stanovené zvláštním právním předpisem, a dále motorových vozidel používaných k přepravě píce při sklizni a úrody při žních; tato vozidla musí být při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybavena lapači jisker nebo jiným obdobným zařízením,
d) zákaz táboření mimo vyhrazené prostory,
e) zákaz používání vody ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům v případě, že by vedlo ke snížení kapacity vodního zdroje, ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena.

Čl.4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci Olešnice v Orlických horách

Nepřetržitě lze hlásit požár nebo technický zásah na ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou. 

Čl.5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

1. V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III.
2. Minimální početní stav se stanovuje na 19 členů jednotky
3. Vybavení jednotky: 
a) Automobilová cisterna CAS 24 – Š706 RTHP
b) Dopravní automobil DA 12 – AVIA 30
c) Další věcné prostředky PO 

Čl.6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnost

1. Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:
a) hydrantová siť: podzemní a nadzemní hydranty
b) vodoteče: potok Olešenka, vodoteč Fibich, bystřina Bělidlo, vodní tok pramenící nad Čihalkou, který se za areálem chaty Juráška vlévá do bystřiny Bělidlo
c) požární nádrže: v areálu chat Juráška, Čihalka, Rampušák
2. Vlastník nebo uživatel těchto zdrojů pro hašení požáru je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení 

Čl.7
Ohlašovny požáru
ohlašovna telefon
a) Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje ÚO Rychnov nad Kněžnou 150
b) Policie ČR, tísňová linka tel. 158
c) Obecní úřad tel. 494 660 163
e) p. Klouček Josef čp.97 tel. 494 660 124
f) p. Kollert Eckart čp.226 tel. 494 660 231
g) p. Komůrka Jiří čp.55 tel. 494 660 183

Čl.8
Způsob vyhlášení poplachu

a) sirénou na budově hasičské zbrojnice, popř. sirénou na budově pošty - signálem v délce 2x25 sekund stálý tón s 1x 10 sekundovou prodlevou ( 25 sekund stálý tón, 10 sekund prodleva, 25 sekund stálý tón) ovládanou radiostanicí z operačního střediska HZS Královehradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou nebo tlačítkem na budově hasičské zbrojnice.
b) telefonicky jednotlivým členům JSDH
c) osobně jednotlivým členům JSDH

Čl.9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Královehradeckého kraje

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeń poplachu pro katastrální území obce Olešnice v Orlických horách:

Stupeň Jednotka požární ochrany Kategorie JPO
I. HZS Dobruška I
  JSDH Olešnice v Orlických horách III
  JSDH Bohdašín III
II. HZS Rychnov nad Kněžnou I
  JSDH Dobruška III
  JSDH Nový Hrádek III
III. JSDH Dobré III
  JSDH České Meziříčí III
  JSDH Opočno II
  JSDH Trnov III

Jednotky povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů nebo vybrané síly a prostředky HZS ČR. 

Čl.10
Závěrečné ustanovení

1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti po 15 dnech od jejího zveřejnění na úřední desce obce Olešnice v Orlických horách.
2. Tato vyhláška ruší předchozí obecně závazné vyhlášky upravující požární řád obce. 

v Olešnici v Orlických horách

Břetislav Nejedlý Mgr. Eva Skalická
místostarosta starostka

Mgr. Eva Skalická
starostka obce

Volný čas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:177
TÝDEN:461
CELKEM:1236520

Předpověď počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 25 °C 14 °C
středa 19. 6. oblačno 27/18 °C
čtvrtek 20. 6. polojasno 30/18 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 19/13 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

V červnu dlouhý den, krátká nit.

Svátek a výročí

Svátek má Milan

Partneři