Obec Olešnice v Orlických horách
Olešnicev Orlických horách

Vodné-stočné

Výše ceny vodného a stočného na rok 2024:

vodné 40 Kč bez DPH na 1 m3

stočné 40 Kč bez DPH za 1m3 

Dodací podmínky pro dodávku vody z obecních vodovodů a odvádění odpadních vod kanalizací 

1. Úvodní ustanovení 

 1. Dodací podmínky (dále jen podmínky) se řídí a doplňují legislativu České republiky v platném znění, zejména zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon) a jeho prováděcí vyhlášku č. 428/2001 Sb. (dále jen vyhláška). 
 2. Podmínky se vztahují na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod v rámci uzavřeného smluvního vztahu (dále jen smlouvy). 
 3. Pro nepodnikající odběratele (event. plátce vodného a stočného) se smlouva řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, pro ostatní odběratele event. plátce vodného a stočného se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. 

2. Vymezení pojmů 

2.1. Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak, u budov ve vlastnictví České republiky je odběratelem organizační složka, které přísluší hospodaření podle zvláštního zákona. U budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy je odběratelem společenství vlastníků. V případě spoluvlastnictví nemovitosti jsou odběratelem všichni spoluvlastníci s tím, že smlouva je uzavírána s pověřeným zástupcem spoluvlastníků a toto pověření se stává přílohou smlouvy. Pokud je přípojkou zásobováno více vlastníků pozemků nebo staveb, má se za to, že odběratelem je vlastník první nemovitosti (pozemku nebo stavby) napojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se jinak.

2.2. Dodavatel je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud byl k uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod pověřen smlouvou o provozování. 

 1. Vodné je cenou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem a není-li vodoměr vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu. Pitná voda musí splňovat požadavky na hygienickou nezávadnost pitné vody stanovené z.č. 258/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 376/2000 Sb. nebo předpisy je nahrazující. 
 2. Stočné je cena za službu spojenou s odváděním a čištěním, popřípadě zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod (tj. vody splaškové, srážkové, balastní, drenážní, a jiné) do kanalizace. 
 3. Kanalizační řád stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, případně nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. 
 4. Pojem vodovodní a kanalizační přípojky, určení jejího vlastnictví a investorství je vymezeno v zákoně o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu event. v předpise jej nahrazujícím. 

1. Ukončením odběru se rozumí ukončení dodávky pitné vody vodovodní přípojkou nebo odvádění odpadních vod kanalizační přípojkou. Ukončení odběru realizuje na základě žádosti odběratele a na jeho náklady dodavatel. Smluvní vztah trvá až do doby fyzického odstranění připojení na vodovod nebo kanalizaci. Odstranění připojení provádí na základě žádosti odběratele a na jeho náklady dodavatel. 

2. Přerušení odběru je dohodnuté ukončení odběru na dobu určitou s tím, že po uplynutí sjednané doby přerušení smluvní vztah pokračuje beze změn. 

3. Převod odběru je ukončení smluvního vztahu s odběratelem a uzavření nové smlouvy s právním nástupcem původního odběratele, přičemž tito písemně potvrdí datum a důvod převodu a stav měřidla ke dni ukončení smluvního vztahu s původním odběratelem. Původní odběratel je povinen uhradit všechny závazky vzniklé do doby ukončení platnosti smlouvy. 

3.Společná práva a povinnosti dodavatele a odběratele

3.1. Smluvní strany se mohou ve výjimečných případech dohodnout, že odběratelem je třetí osoba 

 1. příjemcem plnění z uzavřené smlouvy, popř. plátce faktur - daňových dokladů je třetí osoba, přičemž odběratel plně odpovídá vůči dodavateli za splnění závazků ze smlouvy včetně ručení za všechny pohledávky vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem. 
 2. v případech, kdy vlastník připojené nemovitosti není známý nebo je nedosažitelný, je možno smlouvu uzavřít s uživatelem nemovitosti za podmínky, že tento prohlásí do smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, že v tomto smluvním vztahu přebírá na sebe veškerá práva a povinnosti vlastníka připojené nemovitosti. 

3.2. Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy a podmínkami napojení stanovenými vlastníkem vodovodu nebo kanalizace event. provozovatelem, je-li toto převedeno smlouvou o provozování, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení napojení na vodovod nebo kanalizaci změnily natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření smlouvy na straně odběratele. 

3.3. Závazky vzniklé z uzavřené smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod přechází na právního nástupce vlastníka vodovodu nebo kanalizace, event. na provozovatele. 

3.4. Odečty stavu měřícího zařízení jsou buď fakturační, které slouží jako podklad k vystavení faktury - daňového dokladu, nebo kontrolní za účelem kontroly funkce měřidla, k stanovení množství vody za starou a novou cenu při změně vodného a stočného. Kontrolní odečty nezakládají vznik zdanitelného plnění. 

3.5. Termíny odečtu stavu měřidel stanovuje dodavatel. Pokud není odběrné místo v době odečtu stavu měřidla přístupné, a to ani v náhradním termínu a odběratel nenahlásí do 3 dnů písemně stav měřidla dodavateli na adresu pro doručování písemností uvedenou v záhlaví smlouvy, je dodavatel oprávněn vyfakturovat množství odvozené z průměrné spotřeby za minulé období, popřípadě množství stanovené dle vyhl. č. 428/2001 Sb., event. předpisem je nahrazujícím.

4. Práva a povinnosti odběratele

4.1. Odběratel je povinen prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro účely uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. 

4.2. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti kalendářních dnů, nahlásit dodavateli písemně všechny změny týkající se technických, právních, majetkových a evidenčních údajů vztahujících se k uzavřené smlouvě. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebnou majetkovou a technickou dokumentaci objektů a zařízení v souvislosti se smlouvou, jakož i výměru odkanalizovaných ploch pro účely výpočtu množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření. Způsob tohoto výpočtu je stanoven vyhláškou č. 428/2001 Sb., event. předpisem jí nahrazující. 

4.3. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k vodoměru a hlavnímu uzávěru vody, provedení kontroly dodržování smluvních podmínek, chránit vodoměr a jeho zabezpečení (plombu) před poškozením a odcizením, sledovat jeho řádný chod a veškeré závady v měření nebo poškození zabezpečení vodoměru (plomby) nahlásit písemně dodavateli bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 dnů od zjištění). Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, hradí škodu - újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel. 

4.4. Odběratel je povinen neprodleně odstranit překážky, které znemožňují odečítání na vodoměru, zejména neodkladně provést opatření proti zaplavení prostoru, v němž je vodoměr umístěn. Vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody a přístupná. 

4.5. Odběratel může odebírat pitnou vodu z vodovodu a vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu uživatelů připojené nemovitosti a pro účely sjednané ve smlouvě. 

4.6. Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu vlastní podružný vodoměr. Odečet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství vody dodané dodavatelem. 

4.7. Ukončení odběru ohlásí odběratel dodavateli písemně nejméně 7 dnů předem a k tomuto termínu umožní dodavateli přístup k vodoměru a uzávěrům přípojky. 

4.8. V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z důvodu uvedených v bodě 5.3. písm. b) až g) těchto dodacích podmínek, hradí náklady s tím spojené odběratel. 

4.9. Odběratel je povinen dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené dodavatelem. V případě, že vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru je odběratel povinen na základě písemného vyzvání dodavatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojené stavbě nebo pozemku. 

4.10.Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní vodovod připojený na vodovod pro veřejnou potřebu potrubí zásobovaného z jiného zdroje (např. z vlastní hydroforové stanice, zásobní nádrže apod.) K propojení vnitřního rozvodného potrubí přivádějícího vodu z různých přípojek je třeba souhlas dodavatele.

5. Práva a povinnosti dodavatele 

5.1. Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. Dodavatel je oprávněn údaje uvedené odběratelem přezkoumat a má právo požadovat změnu smlouvy v souladu se zjištěnými skutečnostmi. 

5.2. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví osob nebo majetku. 

5.3. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby než pomine důvod přerušení nebo omezení 

 1. při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací, 
 2. nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku, 
 3. neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace 
 4. bylo-li zjištěno neoprávněné napojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky 
 5. neodstranil-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce, nebo na na vnitřním vodovodu nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné dodavatelem ve lhůtě jim stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny, 
 6. při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, 
 7. v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší jak 30 dnů. 

5.4. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle bodu 5.3. je dodavatel povinen oznámit odběrateli, a to 
* v případě přerušení nebo omezení dle bodu 5.3. písm. b) až g) alespoň tři dny předem, 
* v případě omezení nebo přerušení dle bodu 5.3. písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací. 

5.5. V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle bodu 5.2. a 5.3. písm. a) je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod. Způsob náhradního zásobování vodou bude zveřejněn v obci na místě veřejně přístupném. Náhradní zásobování pitnou vodou zajišťuje dodavatel v rozsahu nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou pro osobní potřebu v dosažitelné vzdálenosti. Odběratel je povinen spolupracovat s dodavatelem za účelem zabezpečení náhradního plnění. 

5.6. Dodavatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle bodu 5.2 a 5.3. písm. a) bezodkladně obnovit dodávku vody a odvádění odpadních vod. 

5.7. Dodavatel má právo za účelem měření množství dodané vody osadit na vodovodní přípojce vodoměr podle technických podmínek odběru vody, zejména podle výše průměrného a maximálního průtoku. 

5.8. Dodavatel je povinen přerušit dodávku vody, požádá-li o to odběratel za účelem odstraňování závad na vodovodní přípojce.

6.Dodávka vody a stanovení množství dodané vody

6.1. Právo na dodávku vody vzniká uzavřením písemné smlouvy o dodávce vody z vodovodu. Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky. 

6.2. Množství dodané vody měří dodavatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem ve smyslu zákona o metrologii. Vodoměrem registrované množství dodané vody je podkladem pro vyúčtování dodávky vody. 

6.3. Množství odebrané vody v případech, že není osazen vodoměr, se stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených ve vyhlášce č. 428/2001 Sb., event. v předpise ji nahrazující. 

6.4. Vodoměr je ve vlastnictví dodavatele, který provádí jeho osazení, údržbu a výměnu. 

6.5. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu dodavatele je nepřípustný. Dodavatel má právo zajistit jednotlivé části vodoměru proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění je kvalifikováno jako porušení smlouvy. 

6.6. Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Dodavatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele zajistit do 30-ti dnů od doručení žádosti přezkoušení vodoměru a autorizovaného metrologického střediska, přičemž odběratel je povinen poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost k odečtu stavu a výměny vodoměru. Výsledek přezkoušení oznámí dodavatel neprodleně písemně odběrateli. Žádost o přezkoušení neodkládá povinnost úhrady vyúčtovaného vodného. 

6.7. Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že 

 1. údaje vodoměru nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, uhradí smluvní strana,které byla odchylka ku prospěchu, druhé smluvní straně peněžní rozdíl, a to ode dne posledního odečtu vodoměru předcházejícího žádosti o přezkoušení, přičemž náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru hradí dodavatel, 
 2. údaje vodoměru splňují podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel, 
 3. vodoměr je vadný, nefunkční nebo již uplynula lhůta pro jeho pravidelné ověření, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením dodavatel. 

6.8. V případech, kdy je vodoměr nefunkční nebo nezaznamenává údaje o množství dodané vody nebo se při přezkoušení vodoměru zjistí v jakémkoliv rozsahu měření vyšší odchylka, než připouští normová hodnota, určí se množství dodané vody:

 1. podle výše předchozího odběru ve srovnatelném období, nedošlo-li ke změnám u podmínek odběratele, 
 2. v případě, že došlo ke změnám podmínek u odběratele, stanoví se množství podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených ve vyhl. č.428/2001 Sb., event. v předpise ji nahrazujícím, 
 3. v případě nového odběru nebo v případě podstatných změn v odběrových poměrech u dodavatele, podle množství dodané vody v následujícím období.

7. Odvádění odpadních vod a stanovení množství vody odvedené

7.1. Právo na odvádění odpadních vod vzniká uzavřením písemné smlouvy na odvádění odpadních vod kanalizací. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. V případech, kde je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno odvádět odpadní vody do kanalizace přes septiky ani přes žumpy. 

7.2. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřícím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád. Umístění a typ měřícího zařízení se dohodne ve smlouvě, nedojde-li k uzavření smlouvy, určí typ měřícího zařízení a jeho umístění vodoprávní úřad. Měřící zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních předpisů a toto ověření zajišťuje na své náklady odběratel. Dodavatel je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřícího zařízení, odběratel je povinen umožnit dodavateli za tímto účelem přístup k tomuto zařízení. V případě pochybností dodavatele o správnosti měření nebo zjištění závady na měřícím zařízení, má dodavatel právo požadovat přezkoušení tohoto měřícího zařízení. Odběratel je povinen na základě písemné žádosti dodavatele zajistit do 30-ti dnů od doručení žádosti přezkoušení měřícího zařízení u autorizovaného metrologického střediska. Podle výsledku přezkoušení měřícího zařízení je postupováno analogicky dle bodu 6.7. a 6.8. těchto podmínek. Žádost o přeměření neodkládá povinnost úhrady vyúčtovaného stočného. 

7.3. Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel roční potřeby vody z vodovodu odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů. 

7.4. Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možnost množství vypouštěné odpadní vody zjistit měřením nebo jiným způsobem, stanoveným vyhl. č. 428/20001 Sb., event. předpisem ji nahrazujícím, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným dodavatelem. 

7.5. Odvádí-li se srážkové vody do kanalizace, a to buď přímo přípojkou nebo přes volný výtok do uliční vpusti bez měření, množství srážkových vod se vypočte podle vyhl. č. 428/2001 Sb. nebo předpisu ji nahrazující, přičemž množství srážkových vod se vypočítává samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odváděny do kanalizace. 

7.6. Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m 3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody buď měřením nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodli jinak. 

7.7. Obecné technické podmínky měření množství vypouštěných odpadních vod, způsob výpočtu množství srážkových vod vypouštěných do jednotné kanalizace, není-li měření zavedeno, směrná čísla roční potřeby vody a způsob vypořádání rozdílu stanoví vyhl. č. 428/2001 Sb. event. předpis ji nahrazující. 

7.8. Odběratel - právnická osoba je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Četnost, charakter, požadované ukazatele a místo odběru vzorků (dále jen stanovení parametrů) určuje dodavatel. Případné stanovení parametrů je součástí smlouvy. Odběratel je povinen doručit dodavateli originál výsledku rozboru vypracovaného akreditovanou laboratoří, a to do 10-ti dnů po jeho obdržení. 

7.9. Dodavatel je oprávněn provést prostřednictvím oprávněné osoby kontrolní odběr vzorků vypouštěných odpadních vod. V případě zjištění překročení stanovených parametrů může dodavatel výsledky těchto rozborů použít jako podklad pro výpočet smluvní pokuty dle bodu 10 těchto podmínek. Náklady na provedení odběru vzorků a jejich rozbor v tomto případě hradí odběratel.

8. Cena, platební podmínky, doručování

8.1. Vodné a stočné stanoví svým rozhodnutím Zastupitelstvo obce Olešnice v Orlických horách v souladu s platnými cenovými předpisy. Způsob výpočtu a podmínky uplatnění těchto cen stanoví příslušné právní předpisy. Cenu za odvádění odpadních vod znečištěných nad rámec základních limitů stanovených kanalizačním řádem je možno stanovit individuálně v závislosti na zvýšených provozních nákladech spojených s odváděním odpadních vod násobkem základní ceny za odvedení 1 m3. 

8.2.Dodavatel zveřejní změnu ceny před termínem její platnosti v obci na místě veřejně přístupném. 

8.3. Dodavatel je povinen předložit odběrateli na jeho žádost výpočet vodného a stočného včetně ceny za 1 m3 dodané pitné vody nebo odvedené odpadní vody. 

 1. Pokud není při změně ceny proveden kontrolní odečet stavu měřidla, stanoví se spotřeba poměrným způsobem na část m3 za starou a novou cenu na základě technického propočtu množství odebrané vody od posledního stavu odečtu stavu měřidla před změnou ceny, neoznámí-li odběratel stav měřidla dodavateli písemně ke dni účinnosti změny ceny, a to na adresu pro doručování písemností uvedenou v záhlaví smlouvy. 
 2. Fakturační období je sjednáno ve smlouvě s tím, že splatnost faktury - daňového dokladu je 14 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž ve sporných případech se má za to, že faktura - daňový doklad byla odběrateli doručena 3. den ode dne jejího vystavení. 
 3. Způsob platby je sjednán ve smlouvě. Dodavatel má právo stanovit zálohový způsob platby do výše předpokládaného odběru pitné vody nebo vypouštění odpadních vod za příslušné období a při změně ceny nebo výše odběru nebo vypouštění výši záloh automaticky tímto způsobem upravit. 
 4. Požadavky odběratele na zálohový, splátkový způsob platby nebo jeho změny, změnu splatnosti faktur - daňových dokladů, musí být předem písemně dohodnuty s dodavatelem. 
 5. Neoznačí-li odběratel platbu stanovenými symboly nebo označí-li ji nesprávnými symboly, bude platba označena jako neidentifikovatelná a bude posuzována jako neuhrazená až do doby jejího ztotožnění. Dodavatel neodpovídá za škodu a ušlý zisk vzniklý nesprávným označením platby nebo neoznačením platby. 
 6. Písemnosti jsou zasílány na doručovací adresu plátce určenou ve smlouvě s odběratelem, s výjimkou písemností určených přímo odběrateli. Za doručenou se považuje i zásilka na výše uvedenou adresu nevyzvednutá adresátem v úložní době 14-ti dnů, a to s datem konce úložní doby. 

9. Neoprávněný odběr vody a neoprávněné vypouštění odpadních vod

9.1. Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr realizovaný 

 1. před vodoměrem 
 2. bez uzavření smlouvy nebo v rozporu s ní 
 3. přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší 

2. než je odběr skutečný, přičemž za takový odběr je považován i odběr vodoměru, u kterého došlo 

3. k porušení jeho zabezpečení (plomby) 

4. d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením. 

1. Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění 

 1. bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod, 
 2. v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, 
 3. přes měřící zařízení neschválené dodavatelem, 
 4. přes měřící zařízení, které v důsledku zásahu odběratele nezaznamenává nebo zaznamenává množství 

2. menší než je množství skutečné. 

1. Odběratel je povinen nahradit dodavateli ztráty vzniklé neoprávněným odběrem vody z vodovodu nebo neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace, přičemž způsob výpočtu těchto ztrát stanoví vyhl. č. 428/2001 Sb., event. předpis ji nahrazující. 

10. Smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada škody

10.1. Za vypouštění odpadních vod do kanalizace ve vyšší než sjednané teplotě, zaplatí odběratel smluvní pokutu ve výši do 10 tis. Kč za každý zjištěný případ podle závažnosti porušených povinností. 

10.2. Za vypouštění látek, jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno, zaplatí odběratel smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a to za každý druh takovéto látky zvlášť. 

10.3. Za vypouštění odpadních vod do kanalizace překračující stanovené parametry než bylo ve smlouvě dohodnuto, popř. než je stanoveno kanalizačním řádem, zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu vypočtenou tak, že za předkročení každého ukazatele koncentrační nebo bilanční hodnoty znečištění o 1%, činí smluvní pokuta: 
v rozmezí 1 až 20 % 1 % stočného 
21 až 50 % 2 % stočného 
nad 50 % 3 % stočného 
za každé procento překročení po celou dobu, po kterou k překročení docházelo, vždy však za každý započatý den překročení. Změní-li se hodnota překročení v průběhu jejího trvání, vezme se za základ pro výpočet smluvní pokuty nejvyšší zjištěná hodnota. Nelze-li dobu překračování příslušného ukazatele přesně stanovit, má se za to, že tato doba činí 30 dnů. 

Vznik práva na smluvní pokutu se posuzuje za každé odběrné místo samostatně. Je-li vypouštění odpadních vod neoprávněné z více důvodů, vypočítá se smluvní pokuta za každé porušení povinnosti a závazků či ukazatele zvlášť. 

10.5. Za poškození zajištění vodoměru (plomby) je odběratel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Pokud dojde k opětovnému poškození tohoto zajištění v době do tří let (3) od posledního zjištění porušení, je odběratel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku této smluvní pokuty. 

10.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo dodavatele na úhradu škody jemu vzniklé zvýšením úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, uložením pokuty za nedovolené vypouštění vod nebo z jiného důvodu. 

10.7. V případě prodlení s úhradou plateb podle uzavřené smlouvy má dodavatel právo požadovat po odběrateli úrok z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní úrokové sazby ČNB z nezaplacené částky od data splatnosti faktury do jejího úplného zaplacení. 

10.8. Za zaviněné porušení smlouvy a podmínek zaplatí odběratel dodavatel náhradu škody vzniklou s uvedením do původního stavu. 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Dodací podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Tyto podmínky jsou platné pro všechny smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod dodavatelem uzavřené po datu 1.1.2004 a nabývají účinnosti okamžikem podpisu smlouvy. 

11.2. Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně upraveny smlouvou nebo dodacími podmínkami se řídí u odběratelů - fyzických osob občanským zákoníkem, v případě odběratelů - právnických osob a fyzických osob provozujících živnost obchodním zákoníkem. 


Výše ceny vodného a stočného na rok 2024:

vodné 40 Kč bez DPH na 1 m3

stočné 40 Kč bez DPH za 1m3 

Výše ceny vodného a stočného na rok 2023:

vodné 35 Kč bez DPH na 1 m3

stočné 35 Kč bez DPH za 1m3 

Výše ceny vodného a stočného na rok 2022:

vodné 30 Kč bez DPH na 1 m3

stočné 30 Kč bez DPH za 1m3 

Výše ceny vodného a stočného na rok 2020:

vodné 29,86 Kč bez DPH na 1 m3

stočné 24,37 Kč bez DPH za 1m3 

Výše ceny vodného a stočného na rok 2019:

vodné 29,86 Kč bez DPH na 1 m3

stočné 23,27 Kč bez DPH za 1m3 

Výše ceny vodného a stočného na rok 2018:

vodné 29,86 Kč bez DPH na 1 m3

stočné 23,27 Kč bez DPH za 1m3 

Vyhlášení ceny vodného pro rok 2017 

Usnesením Zastupitelstva obce Olešnice v Orlických horách byla schválena cena vody z veřejného vodovodu Olešnice v Orlických horách s účinnosti od 1. ledna 2017. 
Vodné domácnosti 34,34,- Kč/mvč. DPH.
Vodné ostatní odběratelé cena podle dosud uzavřených smluv 

Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2017, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 

Vyhlášení ceny stočného pro rok 2007

Usnesením Zastupitelstva obce Olešnice v Orlických horách  byla schválena cena stočného s účinností od 1. ledna 2017. 
Stočné odvedené domácnostmi 26,76,- Kč/m3 vč. DPH.

Obec Olešnice v Orlických horách je plátcem DPH.
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2017, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:219
TÝDEN:984
CELKEM:1244309

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
jasno 25 °C 13 °C
pátek 19. 7. jasno 28/15 °C
sobota 20. 7. slabý déšť 30/16 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 28/15 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.

Pranostika na akt. den

Osvatém Kamilu slunce má největší sílu.

Svátek a výročí

Svátek má Drahomíra

Partneři