Obsah

 

Informace k zápisu dětí do MŠ

 

Zápis dětí pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v úterý 14. května 2019 od 8:00 do15:00 hodin.

Můžete si prohlédnout prostory MŠ a děti si mohou pohrát.

Ze zákona děti v posledním roce před vstupem do ZŠ a děti s odkladem povinné školní docházky mají předškolní vzdělávání povinné.

Pro školní rok 2019/2020 může být přijato maximálně 11 dětí.

Kritéria stanovující přednostní přijímání dětí:

        1. Děti, které k 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají trvalý pobyt v obci Olešnice v O. h. (podle věku od nejstarších po nejmladší)

        2. Děti s trvalým pobytem v obci Olešnice v Orlických horách (podle věku od nejstarších po nejmladší).

        3. Děti s trvalým pobytem mimo obec Olešnice v Orlických horách (podle věku od nejstarších po nejmladší).

K zápisu přineste:

        • žádost o přijetí - vyplněnou a potvrzenou lékařem (formulář si předem vyzvedněte v MŠ nebo vytiskněte z webových stránek školy)

        • rodný list dítěte

        • průkaz totožnosti zákonného zástupce

        • vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

 

      žádost o přijetí